Home

God försäkringsstandard

FI kommer med anledning av det här resultatet att genomföra fördjupade undersökningar av enskilda bolag för att klarlägga om bolagens rutiner för skaderegleringen är i linje med god försäkringsstandard. FI bevakar att försäkringsbolagens verksamhet bedrivs enligt god försäkringsstandard Finansinspektionen ska kartlägga och analysera försäkringsbolagens processer och rutiner avseende personskadade, internt och i nämnder, för att klargöra om god försäkringsstandard avseende. God standard för riktlinjer för hantering av intressekonflikter Riktlinjerna bör åtminstone ange: • Avtal ska vara skriftliga • Situationer där intressekonflikt kan uppstå ska identifieras och analyseras • Krav på identifiering av jäviga beslutsfattare inför varje avta

1 Regeringens proposition 2015/16:9 Genomförande av Solvens II-direktivet på försäkringsområdet Prop. 2015/16:9 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Sto följa upp i sin löpande tillsyn och genom dialog med försäkringsföretagen. Detta kommer att bidra till att innebörden av begreppet god försäkringsstandard fortsätter att utvecklas. FI bedömer vidare att det behövs en tillsyn för att säkerställa en oberoende kvalitetssäkring och ett ökat förtroende för den medicinska rådgivningen Ett försäkringsbestånd har överlåtits från ett försäkringsbolag, som inte var bundet av en begränsning av regressrätten enligt vissa försäkringsbolags regressöverens Kravet på god försäkringsstandard begränsades därför på ett sätt som innebar att det inte skulle hämma en fri produktutveckling. Av förarbetena framgår vidare att önskan om ett klarare utrymme för anpassning av verksamhet med internationell anknytning utgjorde det avgörande skälet för övergången från god.

God försäkringsstandard. 3 § Ett försäkringsföretags rörelse ska drivas enligt god försäkringsstandard. Försäkringsfrämmande verksamhet. 4 § Ett försäkringsföretag får inte driva annan rörelse än försäkringsrörelse och därmed sammanhängande verksamhet. Proportionalitetsprinci JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Evelina Hansson Cronberg Beräkning av försäkringsersättning vid skada på byggnad Examensarbete 30 högskolepoäng Eva Lindell-Frantz Försäkringsrätt VT 2010 Innehål

Dessa ersattes istället med andra principer som skulle reglera branschen såsom AvtL 36, vilken skulle agera som spärr mot oskäliga avtalsvillkor, samt Finansinspektionens krav på god försäkringsstandard. En större tillit lades på marknadsekonomiska argument, 42 Bengtsson (2010), s. 257ff Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 1 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna rå

God försäkringsstandard Försäkringsföretagen har en lagstadgad skyldighet att följa god försäkringsstandard. Med god försäkringsstandard menas en kvalitativt tillfredsställande standard hos en representativ krets av försäkringsföretag. Principen om god försäkringsstandard är dock försämras jämfört med om det nuvarande kravet på god sed behålls. I Promemorian anges att god försäkringsstandard har utgjort en förebild för förslaget. Disciplinnämnden vill därför framhålla att införandet av kravet på god försäkringsstandard

IFRS-försäkringsstandard som skall tillämpas ännu inte har slutförts. Företagens interna kontroll och riskhantering är vid sidan av de kvantitativa solvens-kraven i nyckelställning när det gäller solvensregler-na. Vid fastställandet av de krav som ställs på intern kontroll och riskhantering har CEIOPS kommit längst Inspektionen avser att följa upp att rekommendationen införs som god försäkringsstandard och noga följa den fortsatta utvecklingen av försäkringsföretagens informationsgivning till konsumenterna. Finansinspektionen framhåller särskilt att branschen på eget initiativ även har behandlat frågan om administrativa hinder vid flytt

Försäkringsrörelselag (2010:2043) Lagen

1 § Utländska försäkringsgivare och utländska tjänstepensionsinstitut har rätt att bedriva verksamhet i Sverige i enlighet med denna lag. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela särskilda föreskrifter om bedrivande av försäkringsrörelse för att uppfylla Sveriges åtaganden till följd av avtal mellan Europeiska gemenskaperna (EG) och Schweiz Den innehåller bland annat krav på bolagen att ge korrekt och tydlig information om villkor och eventuell värdeutveckling samt bedriva verksamheten i enlighet med god försäkringsstandard. Inkomstskattelagen 58 kap - innehåller definition av och regler om pensionsförsäkring Uppdraget till Finansinspektionen avser att kartlägga och analysera försäkringsbolagens processer och rutiner avseende personskadade, för att klargöra om god försäkringsstandard avseende skadereglering upprätthålls. Hanteringen av de trafikskadade bör särskilt belysas

6 2.1.8 Avsnitt 6.3.17 Straff och vite - Finansinspektionens möjligheter till ingripanden mot försäkringsföretag Enligt förslaget ska Finansinspektionen enligt 16 kap. 1 § ingripa bland annat om et Skaderegleringsprocessen är något som FI kommer att följa upp i sin löpande tillsyn och genom dialog med försäkringsföretagen. Detta kommer att bidra till att innebörden av begreppet god försäkringsstandard fortsätter att utvecklas Det finns ett stort antal lagar som reglerar den finansiella sektorn. Vissa lagar sätter upp ramar för hur de finansiella bolagen får agera på marknaden, andra innehåller regler för att skydda dig som konsument

Försäkringsbolaget kan inte neka någon att teckna en sakförsäkring till exempel hem-, villa- och bilförsäkring. Det är bara om det finns särskilda skäl som bolaget kan vägra dig att teckna en försäkring, om du till exempel tidigare har begått bedrägeri mot bolaget eller att det finns en särskilt påtaglig risk att du skulle drabbas av skador försäkringsbolagen med krav på en tillfredsställande stabilitet, god in-formation om försäkringsvillkor och en god försäkringsstandard på verk-samheten. Vinstutdelning tillåts även i försäkringsbolag som bedriver konventio-nell livförsäkringsrörelse. Särskilda begränsningar för att säkerställa för

FÖRSÄKRINGSRÖRELSEN II OCH III - PDF Free Downloa

 1. Snabb och korrekt skadereglering är ett självklart sätt för försäkringsbranschen att bemöta och behålla kunder. Den är dessutom en central beståndsdel för att bolagen ska kunna sägas bedriva sin verksamhet på ett försäkringsmässigt sätt och enligt god försäkringsstandard
 2. Även om be greppet god försäkringsstandard inte lika tydligt som tidigare ankny ter till skälighetsaspekter, 17 kan man anta att den goda försäkrings standarden kommer att påverka uppfattningen av vad som är skäligt, främst i förhållande till konsumenter och småföretagare. 18 Den goda försäkringsstandarden i kombination med.
 3. försäkringsrörelselagen. I hela försäkringsföretagets verksamhet skall iakttas god försäkringsstandard och enligt förarbetena gäller det förutom den riskspecifika regleringen även marknadsföring och skadereglering. God standard har sålunda i försäkringsrörelselagen en teknisk kontext som begreppet god sed inte har på samma sätt
 4. Kravet på god försäkringsstandard behålls också En proportionalitetsregel införs Nuvarande regler om förmånsrätt och registerföring, s.k. skuldtäckning, behålls med några preciseringar och tillägg, dock med ändrad värderingsmetod av åtagandena som de skuldtäckningsbara tillgångarna ska täck
 5. istern. En annan sak som är bekymmersam är det här med Finansinspektionens roll. De är satta till att kontrollera försäkringsbolagen så att verksamheten bedrivs enligt god försäkringsstandard, och det är vi helt överens om. Men de har ingen koll på den medicinska kvaliteten

EC of the European - PDF Free Download - dokodoc

 1. 2.3.1 God försäkringsstandard och kvalitativa krav Advokatsamfundet tillstyrker förslagets hantering av begreppet god försäkringsstandard vad avser avgränsning av begreppet (avsnitt 12.2.7). God försäkringsstandard är i dag något som ska genomsyra hela försäkringsbolagets verksamhet och syftar till att skapa e
 2. Kravet på god försäkringsstandard är en sådan över gripande norm. En allvarlig avvikelse från branschpraxis kan ge för säkringstagaren hävningsrätt eller ge grund för jämkning. 38 Härtill kommer jämkningsreglerna 36 § avtalslagen och föregångaren 34 § 1927 års FAL, liksom rättsmissbruksförbudet och lojalitetsplikte
 3. Finansinspektionen ska utreda om försäkringsbolagen upprätthåller god försäkringsstandard vid hanteringen av trafikskadade. På uppdrag av regeringen ska myndigheten kartlägga och analysera försäkringsbolagens processer och rutiner avseende personskadade
 4. 3. vilka åtgärder som ett försäkringsföretag ska vidta för att uppfylla de krav på god försäkringsstandard som avses i 3 §, och 4. villkor för upplåning enligt 6 § . SFS 2015:70
 5. Den s.k. sundhetsprincipen ersätts av en tydligare handlingsregel för försäkringsbolagen med krav på en tillfredsställande stabilitet, god information om försäkringsvillkor och en god försäkringsstandard på verksamheten. Vinstutdelning tillåts även i försäkringsbolag som bedriver konventionell livförsäkringsrörelse
 6. - FI:s allmänna råd kan ge vägledning om god försäkringsstandard - Principen utgör en reservregel för att kunna komma tillrätta med beteenden och förhållanden som inte kan anses acceptabla - Avser att främst skydda konsumenter och små företag Försäkringsrörelselagen, 1 kap Inledande bestämmelse
 7. God försäkringsstandard . I betänkandet föreslår utredningen att försäkringsrörelselagens bestämmelse om god försäkringsstandard skall behållas, men i förändrad form. Enligt förslaget skall försäkringsföretags anskaffning av försäkringar, skadereglering samt företagets övriga behandling a

Försäkringsbolagets lojalitetsplikt vid skadereglering

c)Verksamheten skall bedrivas enligt god försäkringsstandard, vilket bl.a. innebär att skaderegleringen skall skötas rättvist och med gott konsumentskydd. Strävan efter god försäkringsstandard bygger på EU-direktiv och uttolkningen av standarden ska så lång Försäkringsbolagens hantering av fullmakter och journaler finns inte reglerad mer än i mycket allmänna ordalag. I försäkringsrörelselagen (1982:713) 1 a § finns formuleringar om att informationen som ges till försäkringstagaren ska vara tydlig och att verksamheten ska bedrivas enligt god försäkringsstandard med god affärssed - Stämman fattar beslut om vinstutdelning på styrelsens förslag 22 Försäkringsrörelselagen, 11, 12 resp. 13 kap. Associationsrättsliga bestämmelser för försäkringsföretag Återbäring i livförsäkringsaktiebolag ska gottskrivas försäkringstagarna och andra ersättningsberättigad

Uppdraget till Finansinspektionen avsåg att kartlägga och analysera försäkringsbolagens processer och rutiner avseende personskadade, för att klargöra om god försäkringsstandard avseende skadereglering upprätthålls. Hanteringen av de trafikskadade skulle särskilt belysas till god försäkringsstandard. FI vill säkerställa att samtliga kunders anspråk på andel i överskott hanteras på ett lämpligt sätt hos de bolag som tillämpar huvudprincipen i försäkringsrörel-selagen. Därför vill vi skärpa tillsynen på detta område. Livbolagen bör ha genomtänkta interna regler för överskottsfördelningen. Reg Finansinspektionen ska kartlägga och analysera försäkringsbolagens processer och rutiner avseende personskadade, internt och i nämnder, för att klargöra om god försäkringsstandard avseende skadereglering upprätthålls. Hanteringen av de trafikskadade bör särskilt belysas

Försäkringssekretess - konsumenternas

En blogg om kontradiktioner: Ärendet prövas av

Finansinspektionens årsredovisning 2017 by Finansinspektionen

I försäkringsrörelselagen (1982:713) 1 a § finns formuleringar om att informationen som ges till försäkringstagaren ska vara tydlig och att verksamheten ska bedrivas enligt god försäkringsstandard Verksamheten skall bedrivas enligt god försäkringsstandard. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om vilken information som ett försäkringsbolag skall lämna till försäkringstagarna, andra ersättningsberättigade på grund av för

Nack-, Rygg- & Hjärnskadades rätt till utredningar & diagnos

3. vilka åtgärder som ett försäkringsföretag ska vidta för att uppfylla de krav på god försäkringsstandard som avses i 3 §, och 4. villkor för upplåning enligt 6 §. Lag (2015:700 Sofia, 27, blev verbalt förtalad och filmad när hon kysste sin flickvän i tunnelbanan. När hon slog telefonen ur handen på mannen som filmade blev hon misshandlad. Sofia, 27, kysste sin flickvän i tunnelbanan i Stockholm. Då attackerades hon av en man som inte tyckte att lesbiska par skulle. För sådan verksamhet fanns bara en indirekt reglering i form av kravet på god försäkringsstandard enligt 1 kap. 1 a § försäkringsrörelselagen (1982:713). 1989 års lag upphävdes när lagen (2005:405) om försäkringsförmedling trädde i kraft den 1 juli 2005. Sistnämnda lag grundas på direktiv 2002/92/EG God försäkringsstandard. 3 § Ett försäkringsföretags rörelse ska drivas enligt god försäkringsstandard. Försäkringsfrämmande verksamhet. 4 § Ett försäkringsföretag får inte driva annan rörelse än försäkringsrörelse och därmed sammanhängande verksamhet. Upplåning. 5 § Ett försäkringsföretag får ta upp eller ta över. en försäkringsstandard som är harmoniserad med IASB. Resultatet av detta beslut är var god kontakta den verkställande ledamoten Claes Janzon, 08-508 82 279..

Försäkringsrörelselag (1982:713) - studentlagboken

vilka åtgärder ett försäkringsföretag ska vidta för att uppfylla de krav på god försäkringsstandard som avses i 4 kap. 3 §, villkor för upplåning enligt 4 kap. 6 §, de försäkringstekniska avsättningarnas innehåll och beräkning enligt 5 kap. 4, 6, 11 och 13-16 §§ Uppsatser om INFORMATIONSSYSTEM. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten I och med SISs förslag om att baskontoplanen skall ha ställningen som försäkringsstandard blir det också klart med ett ansvar för att denna standard efter hand anpassas till ändrade krav och möjligheter. En särskild arbetsgrupp skall också tillsättas inom Standardkommittén för administrativ teknik och databehandling att uppfylla de krav på god försäkringsstandard som avses i 4 kap. 3 §, 10. villkor för upplåning enligt 4 kap. 5 §, 11. de försäkringstekniska avsättningarnas innehåll och beräkning enligt 5 kap. 1-7 och 9 §§, 12. villkoren för behörighet att tjänstgöra som aktuarie enligt 5 kap. 14 § första stycket För sådan verksamhet fanns bara en indirekt reglering i form av kravet på god försäkringsstandard enligt 1 kap.1 a§ försäkringsrörelselagen (1982:713). 1989 års lag upphävdes när lagen (2005:405) om försäkringsförmedling trädde i kraft den 1 juli 2005. Sistnämnda lag grundas på direktiv 2002/92/EG

Finansdepartementets promemoria DS 2017/17 - ang

God Assistans bedriver assistansverksamhet över hela landet sedan 2012. Vi värnar om våra assistenter, arbetar aktivt för att de ska trivas hos oss och erbjuder goda lönevillkor, kollektivavtal, försäkringar, friskvårdsbidrag och utbildningar. Grundaren av God Assistans, Mikael Nordmark har själv en son med flerfunktionshinder FAR finner det något förvånande att man i nuläget föreslår valfrihet vad gäller försäkringsföretags redovisning av förutbetalda anskaffningskostnader. En sådan åtgärd kan anstå tills det står klart hur IASBs försäkringsstandard kommer att se ut, eftersom förslaget medför en risk att man måste ändra lagen än en gång Fl har till uppgift att utöva tillsyn över försäkringsbolagen. Detta är, dels en finansiell tillsyn, dels en tillsyn av att deras verksamhet uppfyller de krav som ställs i lagen. Skaderegleringen ska uppfylla god försäkringsstandard. Det gäller alla delar i skaderegleringsprocessen

Försäkringsrörelselag (2010:2043) Svensk författningssamling

 1. Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret. Propositione
 2. En förutsättning för en god försäkringsstandard är att bolagen utarbetar och upprätthåller system för identifiering, kontroll och uppföljning av de risker som förekommer i bolagens verksamhet. Dessa allmänna råd är avsedda att utgöra ett stöd för bolagen i detta arbete
 3. Beräkning av försäkringsersättning vid skada på byggnad - PD
 4. Biträdandeplikten vid individuella sjuk- och
 5. Svensk Försäkring - svenskforsakring
 6. Studentlagboken.se - Lag (1998:293) om utländska ..
 7. Försäkring - Vanliga frågor - proaktiv Hjälp i det

populär: